fb_p

תמיר פישמן (0D) (!) אג"ח בינלאומי

מספר נייר: 5100300

תיאור הקרן

קרן אג”ח מנוהלת אקטיבית המתמחה באג”ח בינלאומי חשוף דולר. איגרות החוב בקרן נבדקות על ידי מחלקת המחקר במטרה להשיג תשואה עודפת על מדד הייחוס. להערכת מנהל הקרן, חשיפה לאגרות חוב בינלאומיות בתיק ההשקעות מגדילה את פיזור והנזילות ומאפשרת חשיפה לתאגידים זרים מגוונים.

דמי ניהול: 0.89%

מח”מ האג”ח: 4.33

ביצועי הקרן

מתחילה השנה 12 חודשים 24 חודשים 36 חודשים
קרן
1.87%
2.19%
3.05%
5.76%
שארפ
0.31
0.43
0.37
0.8

החזקות נבחרות

 1. WELLS FARGO & COMPANY WFC Float 10/31/23

 2. VANECK FALLEN ANGEL HIGH YLD

 3. KERNEL HOLDING SA KERPW 8 3/4 01/31/22

 4. VANGUARD S/T CORP BOND ETF

 5. REPUBLIC OF ARGENTINA ARGENT 6 7/8 04/22

 6. ISHARES IBOXX INVESTMENT GRA

 7. SCHWAB U.S. TIPS ETF

 8. ISHARES NATIONAL MUNI BOND E

  אין באמור כדי להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רישיון, המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. אין באמור כדי להוות הצעה לרכישת יחידות בקרן. רכישת יחידות בקרן תעשה ע”פ תשקיף בתוקף במועד הרכישה וע”פ דיווחים מיידים. 1. להערכת מנהל הקרן ובהתאם לניתוחים הכלכליים, אין לראות באמור לעיל התחייבות של מנהל הקרן לפעול כאמור. ^סימן קריאה בשם הקרן מציין כי על פי מדיניות ההשקעות שלה, עשויה להיווצר בה חשיפה לסיכון אשראי הנובע מחשיפה לאג”ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה או מפעילות בנגזרים עם או באמצעות תאגידים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי השנייה, או מהפקדת מזומנים ופיקדונות אצל תאגידים כאמור, או משווי נייר ערך חוץ שהושאל באמצעות חבר בורסה ישראלי אשר אינו עונה על התנאים הקבועים בקבוצת סיכון האשראי הראשונה. 2. מהשווי הנקי הממוצע של נכסי הקרן. 3. נכון לתאריך 28/02/2020 מתוך מערכת דוכיפת, אין בנתון זה להעיד על המח”מ העתידי. 4. עפ”י מערכת פרדיקטה, אין בתשואות ו/או בדירוג העבר של הקרן כדי להבטיח תשואה ו/או דירוג דומה בעתיד. אין באמור התחייבות להשגת תשואה כלשהי לרבות תשואה עודפת. 5. מה 01/01/2021 עד 28/02/2021 6. מה 01/03/2020 עד 28/02/2021 7. מה 01/03/2019 עד 28/02/2021 8. מה 01/03/2018 עד 28/02/2021 . 9.שארפ לתקופות ראה הערות 8 ,5,6,7 לעיל. 10. פירוט ההחזקות הנבחרות לא כולל בהכרח את ההחזקות העיקריות בקרן. הנתונים נכונים לתאריך 28/02/2021. *קרן 0D חשיפה של עד 0% למניות ועד 120% למט”ח. ט.ל.ח

  שינוי גודל גופנים
  לפתיחת תיק השקעות
  Open chat
  אפשר לעזור?

  עדכונים חמים בשוק ההון - הירשם עכשיו