fb_p

תמיר פישמן (1D) ליבור + ריבית קבועה

מספר נייר: 5120464

תיאור הקרן

קרן אג”ח מנוהלת אקטיבית המתמחה באג”ח בינלאומי הצמוד לריבית הלייבור. איגרות החוב בקרן נהנות מרגישות נמוכה לעליית
התשואות ובכך מאפשרות חשיפה לאפיק אגרות החוב גם בתקופות בהם התשואות עולות. אגרות החוב בקרן נבדקות על ידי מחלקת
המחקר במטרה להשיג תשואה עודפת על מדד הייחוס. 

דמי ניהול: 0.79%

 

ביצועי הקרן

מתחילה השנה 12 חודשים 24 חודשים 36 חודשים
קרן
5.88%
6.57%
1.59%
5.64%
שארפ
0.85
0.98
0.18
0.79

החזקות נבחרות

 1. BANK OF AMERICA CORP BAC

 2. GENERAL MOTORS FINL CO GM

 3. CITIGROUP INC C

 4. WELLS FARGO & COMPANY WFC

 5. FORD MOTOR CREDIT CO LLC

 6. MORGAN STANLEY MS

 7. GENERAL ELECTRIC CO GE

 8. CITIGROUP INC C

  אין באמור כדי להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רישיון, המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. אין באמור כדי להוות הצעה לרכישת יחידות בקרן. רכישת יחידות בקרן תעשה ע”פ תשקיף בתוקף במועד הרכישה וע”פ דיווחים מיידים 1. להערכת מנהל הקרן ובהתאם לניתוחים הכלכליים, אין לראות באמור לעיל התחייבות של מנהל הקרן לפעול כאמור. 2. מהשווי הנקי הממוצע של נכסי הקרן. 3. עפ”י מערכת פרדיקטה, אין בתשואות ו/או בדירוג העבר של הקרן כדי להבטיח תשואה ו/או דירוג דומה בעתיד. אין באמור התחייבות להשגת תשואה כלשהי לרבות תשואה עודפת. 4. נכון לתאריכים 01/01/2021 עד 28/02/2021 5. נכון לתאריכים 01/03/2020 עד 28/02/2021 6. נכון לתאריכים 01/03/2019 עד 28/02/2021 7. נכון לתאריכים 01/03/2018 עד 28/02/2021 8. שארפ לתקופות ראה הערות 7, 4,5,6 לעיל 9. פירוט ההחזקות הנבחרות לא כולל בהכרח את ההחזקות העיקריות בקרן ונכון לתאריך 28/02/2021  . *קרן (C4) חשיפה של עד 120% למניות ועד 50% למט”ח. ט.ל.ח

  לפתיחת תיק השקעות
  אפשר לעזור?