אמנת שרות

 1. בהתאם להוראות הממונה על רשות שוק ההון הביטוח והחיסכון (להלן: “הממונה“), מיום, 01.05.2018, כפי שפורסמו בחוזר 2018-10-3, “שירות ללקוחות סוכנים ויועצים” ומתוך הבנה כי היחסים בין הלקוח וסוכן הביטוח/סוכנות הביטוח הינם יחסים ארוכי טווח הדורשים מהסוכן חובות אמון, נאמנות, מקצועיות, סודיות, גילוי ברמה גבוהה ביותר כאמור בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים), התשס”ה-2005, וחוק הפיקוח שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ”א-1981.
 2. תמיר פישמן סוכנות לביטוח בע”מ (“הסוכנות”) והפועלים מטעמה, מתחייבים בזאת בפני לקוחות הסוכנות כדלקמן:
 3. הסוכנות מתחייבת להתייחס ללקוחותיה בהגינות ובכבוד ולכבד את פרטיותם כנדרש על פי דין.
 4. דרכי ההתקשרות עם הסוכנות לצורך קבלת שירות הינם כדקלמן:
 5. כתובת למשלוח דואר: ת.ד. 21 אחד העם תל אביב
 6. דוא”ל אחראית שירות לקוחות אור פרי  Orp@tamfish.com: טלפון שירות לקוחות: 03-6849295 טלפון תיאום פגישות: 03-6849221            דוא”ל מנהל הסוכנות- שי וקסמן:   shayw@tamfish.com
 1. הסוכנות מתחייבת לתת מענה מתאים ללקוח ע”י העובד/בעל הרישיון הרלוונטי, תוך 7 ימי עסקים בכל בקשה לתאום פגישה או שיחה.
 2. הסוכנות מתחייבת לתת ללקוח מענה ראשוני לפניה תוך 3 ימי עסקים תוך מתן תשובות ברורות ומנומקות ככל הניתן.
 3. הסוכנות מתחייבת להעביר ללקוח או ללקוח לשעבר לבקשתו, כל אישור ו/או מסמך הנמצא ברשותה, תוך 5 ימי עסקים.
 4. הסוכנות מתחייבת להעביר ליצרנים השונים בקשות מאת הלקוח תוך זמן סביר והכול בכפוף ובהתאם לחובותיה על פי הדינים השונים וההסכמים עם היצרנים.
 5. הסוכנות מתחייבת להעביר ללקוחותיה ו/או לקוחותיה לשעבר תוך 7 ימים מיום הבקשה, כל מסמך שנמצא הנמצא ברשותה ושייך לתיק הלקוח.
 6. סוכנות הביטוח מתחייבת להכיר את דרישות הממונה, בנוגע לטיפול בתביעות ואת נוהלי הגופים המוסדיים בנוגע לטיפול בתביעות ולמסור ללקוח שפנה אליה בעניין תביעה את המיידע המלא על זכויותיו ודרכי הפעולות שהוא יכול לנקוט לצורך מיצוי זכויותיו על פי הפוליסות שברשותו וזאת תוך 3 ימי עסקים (תביעה=דרישה מחברת הביטוח בהתאם לחוזה ביטוח).
 7. סוכנות הביטוח מתחייבת כי הפועלים בשמה יכירו הוראות החוקים בתחום הביטוח וחוזרי הממונה, כל אחד בתחום פעילותו ויעמדו בדרישות הדינים הרלוונטיים.
 8. הסוכנות מתחייבת כי תמנע מלהציג ללקוחותיה מצג אשר יכול להטעות אותם, בכל שלב של היחסים ביניהם כולל השלב הטרום חוזי.
 9. הסוכנות מתחייבת להכיר את המוצרים אותם אותה היא ומי מטעמה משווקים.
 10. הסוכנות מתחייבת כי כל הפועלים בשמה יהיו בקיאים בשינויים ובעדכונים בנוגע לתחום הביטוח שבו הסוכנות עוסקת תדאג כי הפועלים מטעמה ישתתפו מעת לעת בהכשרות ובהשתלמויות מקצועיות.
 11. הסוכנות מינתה את אור פרי כאחראי/ת שירות לקוחות המטפל/ת בפניות הלקוחות בהתאם לנוהל שירות לקוחות שקיים בסוכנות.
 1. *** .האמור בלשון זכר במסמך זה הינו לצורך הנוחות בלבד ומתייחס בשינויים הנדרשים ללשון נקבה