“ירידות בשווקים מהוות הזדמנויות קנייה” | אלדד תמיר מתראיין ליעקב אילון | 23.01.2022

“ירידות בשווקים מהוות הזדמנויות קנייה” | אלדד תמיר מתראיין ליעקב אילון | 23.01.2022

“לדעתי הירידות בשווקים הן הזדמנות קנייה. אני ממליץ לכולם לא לעשות שינויים הנובעים מפחד, שהוא האויב של עולם ההשקעות” – אלדד תמיר התראיין הבוקר בערוץ הכנסת אצל יעקב אילון. מוזמנים לצפות:

 

אין באמור כדי להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רישיון עפ”י דין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. החברה מחזיקה ו/או עשויה להחזיק ו/או למכור במסגרת פעילותה השוטפת, ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, והיא עשויה לקיים קשרים עסקיים נרחבים ומגוונים עם החברה הנסקרת, למועד מסמך זה ו/או במועדים אחרים, הכל כמפורט לעיל ובין היתר משום כך ולאור האמור לעיל עשוי להיות לחברה ו/או נושאי המשרה שלה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה עניין אישי בנכסים ו/או בחברות ו/או בניירות הערך המוזכרים בכתבה. אין בתשואות העבר כדי להבטיח תשואות דומות בעתיד.

כתיבת תגובה